امور بهداشتی

یکی از معیارهای پیشرفته بودن هر کشور ، شاخص های امور بهداشتی آن کشور می باشد . ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی جامعه در زمینه مواد بهداشتی ، ناتوانی در کنترل و نظارت بر مراکز بهداشتی و واحدهای تولیدی ، مواد آرایش و بهداشتی و … ، شرایط را برای بروز بعضی از تخلفات فراهم نموده است. از این رو ، عده ایی به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده ، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه ، مشکلات و معضلات جامعه را تشدید می نمایند و این پدیده ، تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی ، مورد شناسایی قرار میگیرد . این بنیاد ، ضمن شناسایی زمینه های بروز اینگونه تخلفات و بکارگیری متخصصین امر ، سعی در ارائه خدمت در این حوزه به مخاطبین خود را دارد.

وزارت بهداشت
‫0/5 ‫(0 نظر)