امور پزشکی

مسئولیت پزشکی عبارت از مسئولیت قضایی، قانونی ، حقوقی و کیفری پزشک یا خدمات دهنده درمانی در برابر بیمار یا دریافت دارنده خدمات درمانی در رابطه با هرگونه کوتاهی و خطا اعم از عمدی و سهوی در درمان یا اقدامات درمانی و افشاء و اسرار و اطلاعات پزشکی بیمار است . در صورتی که بخواهیم برای پزشک مسئولیت کیفری در نظر بگیریم باید در مسیر شناخت تخصصی جرایم گام برداریم . این بنیاد درصدد برآمده با به کارگیری وکلای مجرب و آشنا به قوانین و مقررات خاص پزشکان و پیراپزشکان و نیز کارشناسان متخصص در این زمینه به احقاق حقوق پزشکان و بیماران بپردازد .

چکش عدالت
‫0/5 ‫(0 نظر)