بنیاد حقوقی سخن آرا

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب

شعبه کرج: فلکه اول گوهردشت

مواردی که در این مطلب می‌خوانید

نظرات مشورتی حقوقی آبان 1401

ارتباط مستقیم با مشاور و وکیل متخصص

نگران نباشید، موسسه حقوقی سخن آرا در کنار شماست
نظرات مشورتی حقوقی آبان 1401

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/02

شماره: 7/1400/1634

شماره پرونده:1400-3/1-1634ح

استعلام:

1-با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده11قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394، صدور حکم بر تقسیط محکوم به یا اعطاي مهلت به مدیون مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن ازاموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست چنانچه محکوم علیه دادنامه اي مبنی بر پذیرش اعسار و تقسیط محکومبه ارائه و تمامی اقساط ماه اول را پرداخت کند اقساط آینده باقی است آیا اجراي احکام مکلف به رفع توقیف از حساب هاي محکوم علیه است یا با توجه به اینکه رفع توقیف از حساب به منظور انجام تراکنش هاي بعدي است و ممکن است در آینده وجوهی به این حساب واریز شود که استعلام آنلاین و توقیف و برداشت سریع براي اجراي احکام امکان پذیر نباشد، باید از رفع توقیف خودداري کند؟

2-چنانچه حساب و اموال محکوم علیه در اجراي اجراییه توقیف باشد و محکوم علیه قرار قبولی واخواهی یا قرار قبولی تجدید نظرخواهی به اجراي احکام ارائه و درخواست رفع توقیف از اموال و حساب هاي بانکی خود را بنماید، با عنایت به اینکه صدور قرار قبولی واخواهی یا تجدید نظرخواهی موجب توقف عملیات اجرایی می شود، آیاتوقف عملیات اجرایی به معناي اعاده به وضع سابق و رفع توقیف از اموال و حساب هاي توقیفی است یا تنها مانع ادامه عملیات اجرایی؛ اعم از مزایده، برداشت وجه و بازداشت خواهد بود؟

پاسخ:

1-با توجه به اینکه دادگاه با بررسی وضعیت مالی محکوم علیه و از جمله وضعیت حساب هاي بانکی و مجموعه درآمد وي، حکم به اعسار یا تقسیط صادر می کند؛ لذا علیالاصول با صدور این حکم، موجبی براي ادامه توقیف حساب هاي بانکی محکوم علیه وجود ندارد.

2-چنانچه به استناد تبصره یک ماده306قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محکوم علیه از حکم غیابی واخواهی کند، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجراي حکم متوقف می شود و توقف اجراي حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازم هاي ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم علیه موجب رفع توقیف از اموال وحساب هاي بانکی وي نیست و از شمول ماده39قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356خارج است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/02

شماره: 7/1401/464

شماره پرونده:1401-3/1-464ع

استعلام:

زوجه با معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی، حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت تعداد چهار صد و پنجاه سکه طلا دریافت کرده است؛ اما در مقام اجراي حکم و پرداخت هزینه دادرسی، مدعی است از مجموع محکوم به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان دریافت کرده و محکوم علیه مابقی را پرداخت نکرده است؛ بر این اساس، اولاً، تأخیر در دریافت هزینه دادرسی تا آخرین دریافتی محکومبه را درخواست کرده است؛ در حالی که ممکن است آخرین قسمت امکان دریافت نداشته نباشد.

ثانیاً، در صورت مقدور نبودن تاخیر در دریافت تا آخرین مبلغ، تقسیط در پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مبلغ مقدار دریافت شده را درخواست کرده است؛ آیا این خواسته قابل استماع و اقدام است؟

ثالثاً، آیا تقاضاي محکوم لها مبنی بر معافیت از پرداخت هزینه اجرایی قابل پذیرش است؟ آیا تقاضاي تقسیط این هزینه ها، قابل پذیرش است؟ توضیح آنکه مال به دست آمده وجه نقد نمی باشد و یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور سیکلت است

پاسخ

اولا ً و ثانیاً، در فرض سؤال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و در جریان اجراي حکمبه تدریج به اموال محکوم علیه دسترسی حاصل شده است، با عنایت به مواد511و514قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، چنانچه با تشخیص دادگاه با استیفاي هر بخش از محکومبه، محکوم له نسبت به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن شود، به همان نسبت هزینه دادرسی وصول خواهد شد. توضیح آنکه، هرگاه استیفاي بخشی از محکومبه موجب خروج محکوم له از اعسار نشود، با توجه به مقررات مذکور، موجبی براي وصول هزینه دادرسی از بخش استیفا شده وجود ندارد.

ثالثاً، در خصوص معافیت از پرداخت هزینه اجرایی با توجه به اینکه مطابق ماده160قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکوم علیه است؛ لذا پاسخ به این پرسش منتفی است. ضمن آنکه به موجب مواد160و162همین قانون محکوم علیه مکلف به پرداخت هزینه اجرا نیمعشر است و در این قانون و دیگر قوانین نصی بر معافیت محکوم علیه از پرداخت هزینه اجرا پیش بینی نشده است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/02

شماره: 7/1401/439

شماره پرونده:1401-97-439ح

استعلام:

با عنایت به ماده2قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379که مقرر می دارد هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذي نفع یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشندپس از خاتمه رسیدگی و صدور حکم، براي اجراي حکم که صرفا امري اداري و غیر قضایی است، آیا محکوم له می تواند هر شخصی حتی غیر از وکیل دادگستري را که صلاح بداند براي اجراي حکم معرفی کند؟

پاسخ:

با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلاي دادگستري در مورد رسیدگی به دعاوي مطروحه و یا دفاع از آنها و نیز وظایف وکیل دادگستري در اجراي احکام، به نظر می رسد درخواست صدور اجراییه و اخذ دستور جلب منحصرا ً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستري صورت گیرد؛ اما در ادامه عملیات اجرایی، اصیل می تواند براي مزایده و یا هر نوع عملی که فقط جنبه اجرایی دارد، نماینده معرفی کند.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/02

شماره: 7/1401/275

شماره پرونده:1401-127-275ح

استعلام:

در دعاوي مربوط به اجراییه هاي ثبتی،آیا خواسته»ابطال اجراییه یا بطلان عملیات اجرایی به تنهایی از سوي خواهانی که دستور اجراء را مخل حقوق خود می داند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است؟

پاسخ:

با توجه به رأي وحدت رویه شماره784مورخ1398/9/26هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده169 آییننامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب1387با اصلاحات و الحاقات بعدي رئیس محترم قوه قضاییه، رسیدگی به هر گونه شکایت از عملیات اجرایی از جمله از سوي معترض ثالث در صلاحیت رئیس اداره ثبت است؛ اما همان گونه که در ذیل رأي وحدت رویه یادشده تصریح شده است، در مواردي که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعاي حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعواي مقتضی؛ مانند الزام به تنظیم سند رسمی براي اثبات حقانیت خود نیست؛ اما اگر شکایت به ادعاي مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگري از دستور اجراي ثبت شکایت شود، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب1322، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ بنابراین انتخاب عنوان خواسته بطلان دستور اجرا«یا»ابطال اجراییه«از سوي شخصی که در اجراي ماده یک قانون یادشده از دستور اجراي سند رسمی شکایت

دارد، تفاوتی ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/02

شماره: 7/1401/344

شماره پرونده:1401-9/1-344ح

استعلام:

پدر زوج در زمان عقد نکاح، ملکی به مساحت دویست متر مربع را به عنوان مهریه زوجه قرار داده و به تملک وي در آورده است؛ عقد ازدواج در سال1383منعقد شده و در سال1393زوجه طلاق غیابی گرفته است؛ در دادنامه صادره ذکر شده است زوجه اقرار به دریافت مهریه نموده و زوجه غیرمدخوله و زوج محجور بوده است.

ملک موصوف در سال1395توسط زوجه به فروش رسیده است. در حال حاضر پدر نصف قیمت ملک یادشده را مطالبه کرده است. آیا قیمت روز یکصد متر مربع باید به پدر زوج مسترد شود یا قیمت زمان فروش آن؟

پاسخ:

ارائه پاسخ به فرض سؤال فرع بر داشتن اطلاعاتی جامع از موضوعات مطرح شده در پرونده است؛ از جمله آنکه تمام مهریه چه اموالی بوده است و آیا زوجه تمام مهریه را وصول کرده است یا صرفا ً بخشی از آن را و نیز اینکه بخش وصول شده چه نسبتی از کل مهریه وي بوده است؛ همچنین اینکه آیا زوج از ابتدا محجور بوده و تعیین مهریه توسط ولی وي انجام شده یا متعاقب ازدواج محجور شده است و در فرضی که از ابتدا محجور بوده است، آیا زوجه نسبت به این امر مطلع بوده است یا خیر؛ همچنین با توجه به مدت زمان طولانی زوجیت، بررسی و احراز اینکه طلاق زوجه در اثر عسر و حرج ناشی از عنن زوج بوده یا خیر میتواند مؤثر در تصمیم گیري باشد. بنا به مراتب یادشده پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نبوده؛ بلکه تطبیق قانون با مصادیق خارجی قلمداد میشود و پاسخگویی به آن به کیفیت مطرح شده از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/02

شماره: 7/1401/78

شماره پرونده:1401-9/1-78ح

استعلام:

با عنایت به ماده20آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب1393/11/27رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر داشته است.»چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند در مواردي که به دادخواست اعسار رسیدگی و به صدور دادنامه منجر می شود و پس از قطعیت به دفتر رسمی طلاق ارائه می شود، در آیین نامه مشخص نشده است که پس از قطعیت حکم، گواهی عدم امکان سازش تا چه تاریخی داراي اعتبار است؛ آیا از تاریخ ارائه تا تاریخ تعیین تکلیف، مهلت اعتبار گواهی معلق می شود یا به همان میزانی که از مهلت باقی مانده است، بعد از تعیین تکلیف مهلت داده می شود و یا آنکه همان مهلت سه ماه پس از تعیین تکلیف ملاک است؟ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

در فرض سؤال که زوج به تکلیف قانونی مقرر در ماده34قانون حمایت خانواده مصوب1391عمل کرده و گواهی عدم امکان سازش و مدارك لازم را در مهلت قانونی به دفتر رسمی طلاق ارائه داده و همچنین در اجراي ماده20آیین نامه اجرایی این قانون مصوب1393/11/27رئیس محترم قوه قضاییه گواهی مبنی بر ارائه دعواي اعسار یا تقسیط را ارائه کرده است، این اقدامات زوج قاطع مهلت هاي سه ماهه مذکور در ماده34یادشده است و با صدور حکم مبنی بر اعسار زوج یا تقسیط مهریه، گواهی عدم امکان سازش قابل ثبت است؛ در این صورت، مهلت مقرر قانونی براي اعتبار گواهی یادشده از تاریخ ابلاغ رأي قطعی دایر بر پذیرش اعسار محکوم علیه محاسبه می شود.

زیرا:

اولاً، ماده20آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، به نحو اطلاق در فرض حضور زوج در مهلت مقرر در ماده 34قانون حمایت خانواده مصوب1391در دفتر رسمی طلاق واظهار عجز از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه و طرح دعواي راجع به اعسار در دادگاه و ارائه گواهی مربوط به تقدیم دادخواست به دفترخانه، تا زمان تعیین تکلیف اعسار، گواهی عدم امکان سازش را به اعتبار خود باقی دانسته است.

ثانیاً، پیشبینی چنین حکمی در ماده یادشده مستلزم آن است که از تاریخ ابلاغ رأي قطعی راجع به اعسار، زوج مهلت معقول و متعارفی در اختیار داشته باشد تا حسب مورد نسبت به تکمیل مدارك و یا تأدیه مهریه اقدام کند و نمی توان چنین مهلت معقول و متعارفی را مدت باقی مانده از مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش تلقی کرد؛ چرا که در مواردي و در عمل مدت چندانی از آن مهلت باقی نمانده و در صورت عقیده به محاسبه مابقی مدت، در عمل ثبت و اجراي صیغه طلاق را دشوار یا غیر ممکن و هدف از طرح چنین دعوایی را بی فایده می سازد.

ثالثاً، ملاك حکم مقرر در ماده32قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356نیز مؤید دیدگاه فوق است. بنا به مراتب یادشده در فرض سؤال، ابتداي مهلت مقرر قانونی براي اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ ابلاغ رأي قطعی دایر بر پذیرش یا رد دعواي اعسار زوج محاسبه می شود و از آنجا که درًفرض سؤال زوج سابقا گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق ارائه کرده است، مکلف است از تاریخ ابلاغ رأي قطعی راجع به دعواي اعسار ظرف سه ماه در دفترخانه حاضر شود و مدارك لازم را ارائه کند وگرنه گواهی عدم امکان سازش صادره از درجه اعتبار ساقط است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/02

شماره: 7/1401/53

شماره پرونده:1401-218-53ح

استعلام:

به استحضار میرساند در نظریه مشورتی7/99/1267مورخ1399/9/19در فرض کاهش میزان خواسته به دویست میلیون ریال یا کمتر از آن در جریان دادرسی به تداوم صلاحیت دادگاه به استناد ماده26قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379نظر داده شده است، این در حالی است که ماده یاد شده ناظر بر صلاحیت محلی محاکم دادگستري است و به نظر می رسد در فرض سؤال که بحث صلاحیت ذاتی شوراي حل اختلاف و حکم آمره مقرر در بند»الف«ماده9قانون شوراي حل اختلاف مصوب1394در میان است، قابلیت استناد ندارد؛ ضمن آنکه این اداره کل در پیش نویس نهایی تهیه شده در پرونده کلاسه1344درفرض مقابل، در صورت افزایش بعدي میزان خواسته در جریان رسیدگی در شوراي حل اختلاف این شورا را صالح به ادامه رسیدگی ندانسته و به ضرورت ارسال پرونده نزد محاکم دادگستري نظر داده است؛ خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید نسبت به نظریه مشورتی صدرالذکر بررسی مجدد صورت گیرد.

پاسخ:

در دعاوي مالی، شوراي حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوي بیش از بیست میلیون را ندارد؛ اعم از آنکه خواسته از همان اول در حد نصاب شوراي حل اختلاف باشد یا خیر. صرف نظر از آن که صلاحیت شوراي حل اختلاف نسبت به دادگاه در امور مالی صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و نیز صرف نظر از آنکه بین نظریات مطرح شده در استعلام گزارش تعارضی وجود ندارد، با توجه به حدود صلاحیت شوراي حل اختلاف چنانچه خواهان پس از تقدیم دادخواست اقدام به افزایش خواسته نماید؛ به گونه اي که از صلاحیت شورا خارج باشد، شوراي حل اختلاف باید قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صادر کند؛ اما کاهش خواسته در دادگاه متعاقب تقلیل خواسته، موجب خروج موضوع از صلاحیت دادگاه نمی باشد.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/02

شماره: 7/1401/224

شماره پرونده:1401-3/1-224ح

استعلام:

با عنایت به اینکه ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، بیان می دارد در مورد توقیف حقوق و مزایاي کارکنان سازمان ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت هاي دولتی و شهرداري ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه هاي خصوصی و نظائر آن در صورتی که داراي زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود خواهشمند است به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:

1-منظور مقنن از تصریح عبارت مزایا در ماده مذکور صرفا مزایاي مستمر است یا مزایاي غیر مستمر؛ اعم از اضافه کاري، تعطیل کاري، نوبت کاري، حق مأموریت ومانند آن که به صورت غیر مستمر و مازاد بر حکم کارگزینی مستخدم به وي پرداخت می شود را نیز شامل می شود؟

2-توقیف مورد نظر در ماده صدرالذکر میبایست از ناخالص حقوق دریافتی و پیش از کسر حق بیمه سازمان بیمه گر و مالیات متعلقه مورد محاسبه قرار گیرد و یا آنکه توقیف می بایست پس از کسر کسور یادشده و از باقی مانده خالص پرداختی محاسبه و به محکوم له پرداخت شود؟

3-چنانچه محکوم علیه داراي فرزند تحت تکفل باشد و به وي نفقه پرداخت می شود، آیا حق اولاد دریافتی مشمول توقیف است یا از دایره شمول ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، خارج است؟

پاسخ:

1-کل پرداختی هاي به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می گیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی، عیدي، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود، غیر از حقوق و مزایاي مستمر بوده و مقررات ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356 راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکومبه شامل آنهانبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایاي مستمر کارمند است؛ بنابراین محکومبه را میتوان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده96یادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوق العاده پرداخت که علی الاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت می شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356 است.

2-مستفاد از ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می شود و مقصود از کسور قانونی، کسوري مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وي کسر می شود؛ اما مبلغ اقساط وام و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وي کسر می شود، در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایا تأثیري ندارد؛ بنابراین، اجراي احکام پس از کسر کسور قانونی از میزان حقوق و مزایاي محکوم علیه به شرح یادشده، نسبت به اعمال ماده مذکور و اجراي حکم اقدام می کند.

3-با توجه به توضیحات فوق، حق اولادکه به صورت مستمر به مستخدم پرداخت می شود، داخل در حقوق و مزایاي موضوع ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/04

شماره: 7/1401/217

شماره پرونده:1401-115-217ح

استعلام:

در خصوص حکم مقرر در ماده106قانون تجارت مصوب1311، آیا عبارت تصمیمات شرکت باید به اکثریت لاقل نصف سرمایه اتخاذ شود صرفا ً ناظر بر اکثریت سرمایه اي است یا با لحاظ دیگر مواد این قانون؛ از جمله ماده94آن که بیان داشته است شرکت مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر براي امور تجارتی تشکیل شده تعیین حداقل عددي براي تشکیل شرکت و اینکه اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی همواره فرع بر تشکیل جلسه با رعایت تشریفات و نصاب هاي قانونی است، در صدر ماده106یادشده، قانون گذار به هر دو نصاب عددي و سرمایه اي به صورت توأمان نظر داشته است؟

پاسخ:

از حکم مقرر در صدر ماده106قانون تجارت مصوب1311که اعلام می دارد تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود چنین مستفاد است که تصمیمات راجع به شرکت با مسؤولیت محدود باید از طرف شرکایی اتخاذ شود که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند؛ هر چند این میزان از سرمایه متعلق به یکی از شرکا باشد. نصاب عددي مقرر در قسمت دوم ماده یادشده در نوبت دوم، صرفنظر از نصاب سرمایه اي مؤید این برداشت است؛ بنابراین در فرض سؤال در نوبت اول، صرفا ً تحقق نصاب سرمایه اي براي اتخاذ تصمیمات شرکت کافی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/04

شماره: 7/1401/63

شماره پرونده:1401-79-63ح

استعلام:

در خصوص ماده28قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب1318و ماده36 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1318چنانچه اداره تصفیه ادعاي ثالث نسبت به اموال مورد مطالبه وي را رد کند:

الف-آیا دادخواستی که ثالث ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره تصفیه امور ورشکستگی به دادگاه حقوقی تقدیم می کند باید به خواسته اعتراض به تصمیم اداره یادشده باشد یا خواسته الزام آن اداره به تسلیم مال؟

ب-مطابق ماده5قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب1318، دادگاه صالح، دادگاه صادرکننده حکم توقف است یا دادگاه دیگري؟

پاسخ:

الف-مطابق ماده28قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب1318و ماده36آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب1318وزیر دادگستري، تصمیم اداره تصفیه نسبت به ادعاي اشخاص ثالث در خصوص اشیاء مورد مطالبه، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است؛ بنابراین، صرف اعتراض معترض نسبت به تصمیم اداره تصفیه امور ورشکستگی در دادخواست کافی است و ضرورتی به ذکر عنوان یا قید دیگري در دادخواست نیست.

ب-به موجب ماده5قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب1318، مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه، دادگاهی است که حکم توقف ورشکستگی را صادر کرده است. اطلاق حکم مقرر در این ماده بر دیگر مواد این قانون که امکان اعتراض به تصمیم اداره تصفیه امور ورشکستگی را پیش بینی کرده، حاکم است؛ لذا منظور از دادگاه صلاحیت دار در ماده 28 این قانون، دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است؛ همچنان که در ماده36همین قانون مرجع صالح براي رسیدگی به اعتراض بستانکاران که مطالبات آنها مردود شده است، دادگاه صادرکننده حکم توقف دانسته شده است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/06

شماره: 7/1401/692

شماره پرونده:1401-168-692ك

استعلام:

بند2ماده58قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی1390 فرد مشمول غیبت کننده از خدمت سربازي در زمان صلح را فراري محسوب و مقرر کرده است که به مراجع قضایی صالح معرفی شوند. ماده59قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب1382، کارکنان این نیروها را که در زمان صلح بدون عذر موجه غیبت کنند، فراري محسوب و مستحق تا یک سال حبس یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت می داند. بر این اساس، فردي که سن خدمت سربازي وي رسیده و مشمول شده است؛ اما تا یک سال براي سربازي اقدام نکرده است، عینا ً مصداق بنند ماده58قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب1363با اصلاحات بعدي است و به موجب ماده59قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب1382چنان که از عنوان آن پیداست و در این ماده نیز به صراحت قید شده است، فرد موضوع ماده یاد شده باید از کارکنان نیروهاي مسلح باشد تا غیبت وي فرار محسوب و مستوجب مجازات باشد؛ اما فردي که اساسا ً هنوز لباس خدمت بر تن نکرده است وصرفا سن وي مشمول خدمت است و عملا جزء کارکنان نیروهاي مسلح نیست، آیا غیبت وي مشمول مجازات موضوع ماده59قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب1382است؟ به عبارت دیگر، بند2ماده58قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی1390غیبت فرد مشمول را فراري محسوب کرده است؛اما براي این فراري مجازاتی تعیین نکرده و صرفا ً تنبیه انتظامی اضافه خدمت و معرفی به مراجع صالح قضایی را مقرر نموده که در مورد تنبیه انتظامی یگان مربوطه اقدام و در مورد معرفی به مراجع قضایی نیز با توجه به اینکه مجازاتی مقرر نشده است، مقام قضایی تکلیفی نخواهد داشت؛ زیرا ماده2قانون مجازات اسلامی مصوب1392رفتاري را که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است، جرم می داند و براي این رفتار مجازاتی پیش بینی نشده و اساسا ً جرم انگاري صورت نگرفته است تا مشمول ماده70 قانون مجازات اسلامی نیز باشد. توضیح آنکه مقنن در ماده58قانون سابق خدمت وظیفه عمومی این عمل را جرم و تعزیر را به اختیار قاضی گذاشته بود و حذف این بخش در قانون جدید به نظر می رسد خود دلیل بر نسخ مجازات است. با توجه به رویه جاري در سیستم قضایی کشور که غیبت فرد مشمول از خدمت سربازي که اکثریت قریب به اتفاق نیز مشمول بند2ماده58قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب1363با اصلاحات بعدي است با مواد58قانون خدمت وظیفه عمومی و59قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مجازات می کنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا غیبت فرد مشمول از خدمت سربازي بدون عذر موجه جرم است؟ چنانچه جرم است، مجازات کدام است و تکلیف مقام قضایی دادسرا و دادگاه در پرونده هاي ارجاعی با موضوع اتهامی غیبت از خدمت وظیفه عمومی چیست؟

پاسخ:

اولاً، با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب1382، دادگاه هاي نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد نظامی رسیدگی می کنند وکارکنان وظیفه، طبق بند و همین ماده از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می شوند و مادام که شروع به خدمت نکرده اند، فرد نظامی تلقی نمی شوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان، از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازي بر عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند2ماده58قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب1363با اصلاحات بعدي نیز پیش از شروع به خدمت تحقق می یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی شود و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراري محسوب کرده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد59و60قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب1382تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند2ماده58 اصلاحی1390 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین می شود.

ثانیاً، با توجه به آنچه در بند اولا ً آورده شد، ترتیب رسیدگی بهبزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند2 ماده58قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب1363با اصلاحات بعدي، مطابق با آیین نامه اجرایی این قانون است.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/06

شماره: 7/1401/620

شماره پرونده:1401-26-620ح

استعلام:

بند4ماده یک آیین نامه نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1399/6/18رئیس محترم قوه قضاییه، موافقت با اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394و بازداشت محکوم علیه را به عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه منوط کرده است؛ در صورتی که در اجراي احکام مدنی شناسایی اموال به تقاضاي محکوم له صورت می گیرد، آیا با توجه به بند4ماده یک آیین نامه یادشده که قید عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه را ذکر کرده است، چنانچه محکوم له شناسایی اموال را درخواست نکند، تکلیف اجراي احکام چیست؟

آیا اجراي احکام بدون شناسایی اموال می تواند با اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394موافقت کند؟

پاسخ

با عنایت به اینکه به موجب ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود،دعواي اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود؛ بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز براي تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وي برابر ماده3قانون اخیرالذکر فراهم می باشد و عدم استفاده محکومله از اختیار مقرر در ماده2این قانون و همچنین بند یک ماده یک آیین نامه نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1399/6/18رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تقاضاي محکومله براي شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر براي وي در ماده3یادشده جهت درخواست بازداشت محکوم علیه نمی باشد و دادگاه بدون درخواست محکومله تکلیفی به شناسایی اموال محکوم علیه ندارد؛ زیرا وفق مواد یادشده و همچنین ماده49 قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم علیه توسط اجراي احکام نیاز به درخواست محکومله دارد. بر این اساس بند4ماده یک آیین نامه یادشده مبنی بر عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه جهت اعمال ماده3قانون صدرالذکر، فرع بر درخواست شناسایی اموال محکوم علیه توسط محکوم له است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/06

شماره: 7/1401/221

شماره پرونده:1401-76-221ح

استعلام:

آیا یارانه هاي پرداختی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله یارانه پرداختی موضوع آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرین مصوب1384/8/19هیأت وزیران جزء دارایی این اشخاص محسوب می شود تا مصداق ماده282قانون مدنی واقع شود؟توضیح آنکه، بر اساس آیین نامه یادشده دولت از طریق بانک هاي عامل یارانه نقدي به طرح هاي تولیدي زودبازده پرداخت می کند. هرگاه فردي چند بدهی تسهیلاتی مرتبط با طرح داشته باشد، آیا شخص حقیقی یا حقوقی یارانه بگیر مالک یارانه فوق است و می تواند تعیین کند که یارانه پرداختی بابت کدام بدهی محاسبه شود؟ آیا اساسا ً بانک حق دارد بدون کسب نظر و موافقت صاحب یارانه آن را به دلخواه خود به حساب اقساط هر یک از وام هاي صاحب یارانه منظور کند یا باید نظر مالک یارانه کسب شود؟

پاسخ:

با توجه به حکم مقرر در ماده5آیین نامه اجراییگسترش بنگاه هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرین مصوب 1384/8/19هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي مبنی بر تخصیص یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرح هاي موضوع این آیین نامه و ماده3دستورالعمل اجرایی موضوع ماده5آیین نامه یادشده مصوب1384/9/5 همان مرجع،یارانه موضوع مواد فوق در واقع تخفیفی است که حداکثر به میزان15درصد از سهم تسهیلات بانکی از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترك با بانک عامل به عنوان یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده5تلقی شده و بر این اساس، نمی توان یارانه یادشده را وجهی دانستکه مستقیما ً به حساب تسهیلاتگ یرنده واریز می شود تا بتوان از توقیف و برداشت آن توسط بانک بابت بدهی تسهیلات گیرنده یاد کرد؛ در نتیجه، در فرض سؤال اختیار یا عدم اختیار بانک در محاسبه این وجه بابت هریک از بدهی هاي تسهیلاتی دریافت کننده یارانه و یا اعمال ماده282قانون مدنی موضوعا ً منتفی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/06

شماره: 7/1401/142

شماره پرونده:1401-127-142ح

استعلام:

حکم بر محکومیت خوانده دعوا صادر می شود؛ اما سهوا ً و با تصور عدم صدور رأي، به موجب دادنامه دیگري رأي بر محکومیت خوانده صادر می شود؛ از رأي اخیر تجدید نظرخواهی به عمل آمده و دادگاه تجدید نظر به اعتبار قاعده فراغ دادرس رأي صادره را نقض و پرونده را براي اقدام در خصوص دادنامه سابق الصدور نزد دادگاه بدوي اعاده کرده است. با عنایت به اینکه هزینه تجدید نظرخواهی دعاوي مالی توسط محکوم علیه در تجدید نظرخواهی قبلی پرداخت شده است، آیا در تجدید نظرخواهی جدید نیز باید هزینه دادرسی اخذ شود و با عنایت به سهو دادگاه بدوي، آیا محکوم علیه بدوي مشمول معافیت از پرداخت هزینه دادرسی قرار می گیرد؟

پاسخ:

در فرض سؤال که دادگاه پس از صدور رأي، مجددا ً و به اشتباه اقدام به صدور رأي مجدد نموده است و پرونده جهت تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و این دادگاه با استناد به قاعده فراغ دادرسرأي دوم را نقض کرده است، ابهام مطرح شده نشأت گرفته از مقررات نمی باشد؛ بلکه ریشه در اشتباهات و اقدامات انجام شده در پرونده دارد و موضوع مصداقی و از ابهام در مقررات حاکم نیز ناشی نمی شود؛ لذا اظهارنظر پیرامون آن از وظایف این اداره کل خارج است؛ اما یادآور می شود مطابق قاعده جهت تجدید نظرخواهی یک بار هزینه دادرسی اخذ می شود و دریافت دو بار هزینه تجدید نظرخواهی در اثر اشتباه دادگاه مغایر مقررات و موازین حقوقی است. با این حال، اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع با دادگاه رسیدگی کننده است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/09

شماره: 7/1401/337

شماره پرونده:1401-88-337ح

استعلام:

در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأي وحدت رویه شماره688مورخ1385/2/23هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده13قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه هاي محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال علیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک اصلاحی1397 درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مستقلا ً طرح دعوا کند، آیا این دعوا دعواي مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول رأي وحدت رویه یادشده و ماده13صدرالذکر می شود یا با توجه به منفک شدن اصل مبلغ چک که قبلا ًدر خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعواي مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفا ً مشمول حکم مقرر در ماده11قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟

پاسخ:

نظر به اینکه در فرض سؤال دارنده چک وفق ماده23قانون صدور چک اصلاحی1397 نسبت به وجه چک صدور اجراییه را درخواست کرده و مرجع صالح نیز اجراییه صادر کرده است و از آنجا که دارنده چک، حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی محل صدور چک، محل بانک محال علیه یا محل اجراي تعهد را وفق مفاد ماده13 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و رأي وحدت رویه شماره688مورخ 1385/2/23هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و اینکه فرع تابع اصل است و با توجه به بخش اخیر تبصره ماده2قانون صدور چک الحاقی1376/3/10مجمع تشخیص مصلحت نظام دعواي بعدي مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/09

شماره: 7/1401/293

شماره پرونده:1401-115-293ح

استعلام:

در سفته اي که متعهد له آن مشخص نیست، آیا دادگاه می تواند مستفاد از ماده307قانون تجارت مصوب1311 این سفته را در وجه حامل تلقی و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سفته به نفع خواهان صادر کند؟

پاسخ:

هرچند قانونگذار به موجب ماده308قانون تجارت مصوب1311،درج گیرنده وجه را از جمله الزامات مندرج در سفته قرار داده است؛ اما از آنجا که ضمانت اجرایی مشخص نکرده و در ماده307همین قانون صدور سفته در وجه حامل را نیز به رسمیت شناخته است؛ لذا در فرض سؤال، عدم ذکر گیرنده در سفته، دلالت بر امکان مطالبه وجه آن توسط ارائه کننده سفته دارد. در نتیجه ارائه کننده، دارنده مجسوب و می تواند وجه سفته را مطالبه کند.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/09

شماره: 7/1401/277

شماره پرونده:1401-127-277ح

استعلام:

دعواي اثبات رجوع زن به عوضدعواي مالی است یا غیر مالی؟

پاسخ:

صرف اثبات رجوع زوجه به عوض، جنبه غیر مالی دارد و در روابط زوجیت آنها مؤثر است. به عبارت دیگر، در دعواي مذکور زوجه رجوع به عوض را اثبات می نماید و در نتیجه آن، نوع صیغه طلاق از بائن به رجعی تغییر می کند؛ بنابراین، دعواي اثبات رجوع زوجه به عوض غیر مالی است؛ چرا که نتیجه مستقیم این دعوا غیر مالی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/17

شماره: 7/1401/632

شماره پرونده:1401-1/12-632ع

استعلام:

اولاً، مطابق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران نظارت بر اجراي صحیح قوانین در محاکم دادگستري از اختیارات دیوان عالی کشور است و به موجب مواد11و12قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390 نظارت انتظامی و عملکردي بر قضات نیز از اختیارات و وظایف دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ثانیاً، بر اساس مواد11و12قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي جایگاه نظارت و ریاست اداري بر دادگاه ها و واحدهاي قضایی فقط براي رئیس کل دادگستري استان دانسته شده و رؤساي حوزه هاي قضایی شهرستان و سرپرستان مجتمع هاي قضایی در شهرستان مرکز استان صرفا ً ریاست اداري بر دادگاه ها دارند و نظارت قضایی براي آنها پیشبینی نشده است.

ثالثاً، به موجب بندهاي4و5ماده14قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390، آنچه به عنوان عدم نظارت براي مدیران قضایی تخلف انتظامی شمرده شده است، فقط عدم نظارت بر عملکرد اداري شعب است؛ به نحوي که منجر به بی نظمی متصدیان امور شعب شود و عدم نظارت بر عملکرد قضایی آنها جزأ تخلفات انتظامی نیست.

رابعاً، تنها مواردي که در مقررات فعلی اختیار نظارت بر عملکرد قضات براي مدیران قضایی مطرح شده است، غیر از عنوان کلی نظارت در ماده12قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي، مفاد ماده28 آیین نامه اجرایی ماده12قانون نظارت بر رفتار قضات است که رؤساي کل دادگستري استانها را مکلف به تشکیل هیأت هاي نظارت و بازرسی براي اعمال نظارت در حدود ماده24این آیین نامه کرده است و در واقع قسمتی از اختیارات دادسراي انتظامی قضات در این بخش را به رؤساي کل دادگستري استان ها تفویض کرده و معمولا ً رؤساي کل دادگستري استان ها نیز اعمال این اختیار و تکلیف را به یکی از معاونان خود به عنوان معاون نظارت و بازرسی محول میکنند و هیچگونه تفویض اختیاري در این خصوص به رؤساي حوزه هاي قضایی و سرپرستان مجتمع هاي قضایی انجام نمی شود. با عنایت به مراتب یادشده، برخی پرسش ها به شرح زیر مطرح است:

آیا اساسا تفکیک میان نظارت اداري و نظارت قضایی بر دادگاه ها و واحدهاي قضایی صحیح است و مبناي قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مهمترین مصادیق نظارت قضایی چیست؟

آیا نظارت قضایی بر دادگاه ها توسط رؤساي حوزه هاي قضایی و سرپرستان مجتمع ها وجاهت قانونی دارد یا چنین نظارتی فقط از اختیارات رئیس کل دادگستري استان است؛ مگر آنکه ایشان اختیارات موضوع ماده28آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات را به رؤساي حوزه هاي قضایی و سرپرستان مجتمع ها نیز واگذار کند؟

آیا رویه کنونی در مطالبه و اخذ پرونده ازشعب دادگاه ها توسط رؤساي حوزه قضایی و سرپرستان مجتمع ها جهت بررسی عرض حاله اي مردمی که در ملاقات هاي عمومی ارائه می شود و ناظر به عدم رعایت مقررات در جریان رسیدگی به پرونده است، وجاهت قانونی دارد؟

آیا با وجود اختیارات دادگاه در تعیین اوقات رسیدگی مطابق ماده64قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379نظارت رئیس حوزه قضایی و سرپرست مجتمع قضایی بر نحوه تعیین اوقات رسیدگی روزانه در شعب دادگاه از حیث کافی یا ناکافی بودن تعداد اوقات روزانه و جلوگیري از طولانی شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده ها توجیه قانونی دارد؟ آیا در همین خصوص الزامات بند»د«ماده113قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب1395ناظر به جدول شماره16همان قانون موضوع شاخص هاي توسعه قضایی و نیز دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی مصوب1399/3/25ریاست محترم قوه قضاییه مجوز اعمال چنین نظارتی است؟

با وجود اختیار قانونی دادگاه در تشخیص فراهم بودن یا نبودن موجبات اعلام ختم دادرسی و اینکه در ماده14قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390آنچه تخلف انتظامی دانسته شده است، عدم اعلام ختم دادرسی است و نه تأخیر در اعلام ختم دادرسی؛ در حالیکه یکی از دلایل عمده اطاله دادرسی و بلاتکلیف ماندن پروندهها در شعب دادگاه ها تأخیر غیر متعارف در اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه است تا تکلیف صدور رأي حداکثر ظرف یک هفته پس از آن براي دادگاه ایجاد نشود ؛آیا رؤساي حوزه هاي قضایی و سرپرستان مجتمع ها می توانند در راستاي نظارت بر عملکرد دادگاه ها و جلوگیري از اطاله دادرسی در این خصوص ورود نموده و علت تأخیر نامتعارف دادگاه در اعلام ختم دادرسی را بررسی و عنداللزوم تذکر مقتضی بدهند؟

با توجه به اینکه برخلاف دادرسی هاي کیفري که مطابق ماده359قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی ضروري است، در دادرسی هاي مدنی چنین الزامی بجز موارد موضوع ماده200قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379وجود ندارد، چنانچه طرفین دعواي مدنی به هر دلیل اصرار بر استماع اظهاراتشان توسط دادگاه به جهت کشف واقع داشته باشند، آیا رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی می تواند از باب نظارت قضایی استماع اظهارات را از دادگاه مطالبه کند؟

با عنایت به کثرت مراجع استعلام کننده وضعیت پرونده ها از واحدهاي قضایی و درخواست هاي متعدد براي ارسال اصل یا بدل پرونده یا تهیه گزارش آن، آیا مطالبه پرونده از شعبه دادگاه توسط رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع براي اجابت خواسته مراجع یاد شده اعمال نظارت قضایی تلقی شده و مجاز است؟ اجابت خواسته کدامیک از مراجع مذکور براي رؤساي حوزه قضایی و سرپرستان مجتمع ها الزامی است؟

چنانچه مصادیق یادشده در بندهاي فوق از مصادیق نظارت قضایی باشد و رؤساي حوزه هاي قضایی و سرپرستان مجتمع ها قانونا ً اختیاري در امر نظارت قضایی نداشته باشند و رئیس کل دادگستري استان نیز اختیارات موضوع ماده28 آیین نامه اجرایی ماده12قانون نظارت بر رفتار قضات را صریحا ً به آنان تفویض نکرده باشد؛ اما در مکاتبات اداري و یا دستورات شفاهی به صورت سلسله مراتبی مانند دستور رئیس کل دادگاه هاي عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به سرپرستان مجتمع قضایی در همان شهرستان خواست هاي در حدود یکی ازمصادیق مذکور مطرح شود، آیا عدم اجابت آن فاقد اشکال است؟ و یا آنکه بدون اقدام گذاشتن آن منطبق بر بند8ماده14قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390 تلقی شده و به عنوان اهمال در انجام وظایف محوله تخلف محسوب می شود؟

پاسخ

منظور از عبارت»نظارت اداري«در ماده12قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب اصلاحی1381، انجام امور نظارتی با ماهیت اداري از قبیل نظارت بر اجراي صحیح مقررات اداري در مراجع قضایی و حفظ نظم و ترتیبات اداري و از جمله نظارت بر دفاتر دادگاه ها از حیث چگونگی تعیین اوقات رسیدگی و نیز مطالبه پروندهً ها صرفا از حیث نظارت بر امور اداري و تهیه گزارش و اقداماتی نظیر تنظیم مرخصی و حضور و غیاب و امثالهم می باشد و در هر صورت نظارت اداري، مقولهاي جداي از نظارت قضایی و نظارت انتظامی است که مطابق اصل161قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران اصلاحی1368، قوانین جاري، برعهده مقامات و مراجع عالی قضایی نظیر دیوان عالی کشور و دادگاه هاي تجدید نظر استان و دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات حسب مورد با رعایت شرایط مذکور در قوانین و مقررات مربوط می باشد. ضمنا ً پاسخگویی به دیگر پرسش هاي مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل می باشد.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضایی

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/18

شماره: 7/1401/330

شماره پرونده:1401-9/1-330ح

استعلام:

در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اقلام متعددي از جمله مقادیر قابل توجهی طلاي18عیار و نیز بیش از یکصد و ده سکه بهار آزادي است که حسب مورد بر عهده زوج، پدر و یا مادر وي قرار گرفته است؛ حکم بر محکومیت این اشخاص به پرداخت مهریه به ترتیب مندرج در سند نکاحیه صادر شده و با صدور اجراییه، زوج معادل تعداد110عدد سکه طلا را پرداخت کرده است.با پرداخت صورت گرفته از سوي زوج، علی الاصول صدور دستور حبس زوج امکان پذیر نیست؛ اما در خصوص دو نفر محکوم علیه دیگر با توجه به ماده22قانون حمایت خانواده مصوب1391، آیا صدور دستور حبس جلب این اشخاص پدر و مادر زوج موضوع ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394 داراي وجاهت قانونی است؟

پاسخ:

اولاً، هدف قانون گذار از تدوین حکم مقرر در ماده22قانون حمایت خانواده مصوب1391مبنی بر شمول ماده2قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1377 در حال حاضر ماده3این قانون مصوب1394 نسبت به مهریه تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادي یا معادل آن، جلوگیري از بازداشت زوج در قبال مهریه هاي مازاد بر این میزان است.

ثانیاً، عدم امکان بازداشت زوج در صورت پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادي یا معادل آن مفید استقلال تعهد اشخاص ثالث از تعهد مدیون اصلی مهریه زوج نیست؛بنابراین، در فرض سؤال که علاوه بر زوج، پدر و مادر وي نیز پرداخت قسمتی از مهریه زوجه را به عهده گرفته اند، با پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادي یا معادل آن توسط زوج اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394نسبت به دیگر متعهدین پرداخت مهریه منتفی است؛ هرچند تکلیف آنها به پرداخت مهریه موضوع حکم به قوت خود باقی است. ضمن آنکه، حبس اشخاص در نتیجه عدم پرداخت محکومبه مالی، امري استثنایی است که باید در موارد تردید، به اصل عدم بازداشت قائل بود.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/19

شماره: 7/1401/411

شماره پرونده:1401-29/1-411ح

استعلام:

نظر به اینکه به صراحت ماده21قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356، در فرض لزوم انجام تغییرات اساسی در مورد اجاره، مستأجر صرفا ً می تواند مخارج آن را تا حداکثر معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد و از سوي دیگر با لحاظ ناچیز بودن اجرت المسمی در قراردادهاي اجاره و تورم موجود در هزینه هاي لازم براي انجام تعمیرات، این پرسش مطرح می شود که آیا محاکم محق به انجام کارشناسی در مرحله دادرسی و یا مرحله اجراي احکام با اعمال ماده 47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356 براي به روزرسانی هزینه هاي مربوط به تعمیرات اساسی و اخذ آن از موجر هستند یا ملزم به همان مبلغ حداکثر اجاره بهاي مندرج در ماده21صدرالذکر می باشند؟

پاسخ:

حکم مقرر در ماده21قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356حکمی خاص و آمره است. قانون گذار در این ماده به منظور رفع ضرر از مستأجر به سبب عدم انجام تعمیرات کلی مورد اجاره توسط موجر براي مستأجر حق فسخ اجاره را پیشبینی کرده است و در صورت عدم استفاده از این حق، مستأجر صرفا ً می تواند مخارج تعمیرات کلی را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد؛ بر این اساس مستأجر نمی تواند به استناد حکم کلی ماده486قانون مدنی، اعمال ماده47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و الزام موجر به انجام تعمیرات و یا انجام تعمیرات توسط خود و اخذ هزینه هاي مازاد بر معادل شش ماه اجاره بها از موجر را خواستار شود و دعواي مستأجر در این خصوص محکوم به رد است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/20

شماره: 7/1401/458

شماره پرونده:1401-9/1-458ح

استعلام:

چنانچه زوجه با ابراء450قطعه سکه طلا از کل مهریه خود پانصد سکه طلا تقاضاي طلاق کند و دادگاه با پذیرش این ابراء حکم بر طلاق صادرکند، با عنایت به اینکه زوجه باکره می باشد و در اصل استحقاق دریافت نصف مهریه را دارد، در مرحله اجراي حکم که زوجه تعداد پنجاه سکه طلاي باقی مانده رامطالبه می کند، آیا اجراي احکام مکلف به اقدام در جهت وصول این تعداد سکه طلا است یا آنکه زوجه به سبب ابراء قسمت عمده مهریه و بیش از نصف مهرالمسمی، مستحق دریافت تعداد بیست و پنج سکه است و یا آنکه اجراي احکام مواجه با تکلیفی نیست؟

پاسخ:

در فرض سؤال که زوجه غیر مدخوله در ازاي طلاق، ذمه زوج نسبت به تعداد چهار صد و پنجاه سکه طلا از کل مهر تعداد پانصد سکه طلا را ابراء کرده است، حق زوجه بر دریافت باقی مانده مهر که از نصف مهرالمسمی کمتر است، به قوت خود باقی است؛ زیرا زوجه هیچ قسمتی از مهر را وصول نکرده و موضوع از شمول ذیل ماده1092 قانون مدنی که ناظر بر پرداخت بیش از نصف مهر به زوجه است، خارج می باشد.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/23

شماره: 7/1401/374

شماره پرونده:1401-88-374ح

استعلام:

در صورتی که دارنده چک مطابق ماده23قانون صدور چک اصلاحی1397 از دادگاه حقوقی صدور اجراییه چک صیادي را درخواست کند و اجراییه نیز صادر شود و پس از آن، صادرکننده چک مستند به ماده قانونی یادشده دعواي توقف عملیات اجرایی و صدور حکم بر ابطال اجراییه را در دادگاه حقوقی و همزمان شکواییه کیفري دایر بر کلاه برداري و تحصیل مال از طریق نامشروع را در خصوص چک ها در دادگاه کیفري مطرح کند و در این راستا دادگاه حقوقی با اخذ تأمین وثیقه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند؛ اما در خصوص خواسته ابطال اجراییه چک، قرار رد دعواي خواهان صادر کننده چک را صادر کند و این رأي قطعی شود؛ اماپرونده کیفري به صدور رأي قطعی منجر نشود؛ اولاً، آیا ادامه عملیات اجرایی چک موصوف در واحد اجراي احکام حقوقی منوط به صدور رأي قطعی کیفري است یا صدور قرار رد دعواي ابطال اجراییه چک و قطعیت آن در دادگاه حقوقی، جهت ادامه عملیات اجرایی چک کفایت میکند؟

ثانیاً، با توجه به ابهام قانون، در خصوص تأمین اخذ شده وثیقه جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی چه باید کرد؟ و دادگاه در خصوص این تأمین و عملیات اجرایی مربوط در واحد اجراي احکام حقوقی چه اقدامی باید انجام دهد؟

پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال که دادگاه حقوقی با اخذ تأمین وثیقه قرار توقف عملیات اجرایی راجع به چک موضوع ماده 23اصلاحی1397قانون صدور چک را صادر کرده و متعاقبا ً دعواي ابطال اجراییه چک به موجب رأي قطعی رد شده است، موجبی براي بقاء قرار مزبور وجود ندارد؛ دادگاه برابر ملاك ماده322قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379آن را لغو می کند؛ هر چند پرونده کیفري راجع به کلاه برداري و تحصیل مال از طریق نامشروع به صدور رأي قطعی منجر نشده باشد.

ثانیاً، از آنجا که مقنن در ماده23اصلاحی1397قانون صدور چک، بر خلاف حکم مقرر در مواد120و324 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، مهلت خاصی را جهت طرح دعواي مطالبه خسارت و متعاقبا ً رفع اثر از تأمین مأخوذه در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت پیشبینی نکرده است، تعیین چنین مهلتی به نظر مقام قضایی رسیدگی کننده است که با لحاظ ملاك ماده324قانون یادشده آن را تعیین می کند.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/24

شماره: 7/1401/716

شماره پرونده:1401-192-716ك

استعلام:

با توجه به تبصره2ماده10قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و ماده13آیین نامه قانون مذکور آیا مأمورین جهاد کشاورزي رأسا و بدون صدور حکم قضایی می توانند اقدام به قلع و قمع مستحدثات به موجب مقررات مذکور کنند؟

پاسخ:

در بزه تغییر کاربري غیر مجاز موضوع ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره2ماده10این قانون توسط مأموران جهاد کشاورزي، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفري امکان پذیر است و دلایل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفري 2 این اداره کل نیز می باشد، ذیلا ً اعلام می شود:

1-در ماده3اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها آمده است علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي … محکوم خواهند شد.«عبارت»محکوم خواهند شد«شامل قلع و قمع بنا و جزاي نقدي هر دو می باشد که مختص دادگاه است. رأي وحدت رویه شماره707مورخ1386/12/21هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربري غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفري دانسته است.

2-مطابق ماده10الحاقی 1385/8/1 قانون مورد بحث و ماده12آیین نامه اجرایی آن، اختیار مأمورین جهاد کشاورزي صرفا ً در حد»توقف عملیات«و تنظیم صورتمجلس و»گزارش به اداره متبوع«جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره1ماده10قانون مذکور و تبصره1ماده12آیین نامه اجرایی آن، چنانچه مرتکب پس از اعلام مأمورین جهاد کشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نیروي انتظامی ایران موظف است با درخواست مأمورین جهاد کشاورزي از ادامه عملیات متخلف جلوگیري نماید؛ این امر نیز دلالت به اختیار قلع و قمع بنا توسط مأمورین جهاد کشاورزي ندارد؛ زیرا توقف عملیات در مواد اشارهشده غیر از قلع و قمع مستحدثات است.

3-آنچه در تبصره2ماده10قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها و ماده13آیین نامه اجرایی آن آمده است رأسا ً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند ناظر به چگونگی اجراي حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده484قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 اجراي احکام کیفري بر عهده دادستان است و طبق تبصره3این ماده، اجراي احکام کیفري صادره از دادگاه هاي بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وي با دادرس علی البدل است؛ اما مقنن در تبصره2ماده10قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب1374با اصلاحات بعدي، اجراي حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزي قرار داده است و به همین علت کلمه رأسا در این تبصره به کار رفته است.

نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفري 2 این اداره کل نیز به شرح ذیل می باشد:

هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدي بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانون گذار به دلیل ضرورت حفظ کاربري اراضی کشاورزي و باغ ها در ماده10قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب1374و الحاقات بعدي و تبصره هاي آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزي مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره1ماده مذکور نیروي انتظامی مکلف به جلوگیري از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، برابر تبصره2ماده مذکور مأموران جهاد کشاورزي با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأسا ً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می کنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره2نیاز به صدور حکم ندارد. ضمنا ً رأي وحدت رویه شماره707مورخ1386/12/21هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفا ً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست براي صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردي است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزي و نیروي انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ: 1401/07/26

شماره: 7/1401/216

شماره پرونده:1401-115-216ح

استعلام:

با توجه به اینکه قانون گذار به صراحت در ماده147لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاصی را که نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند مشخص نموده است و نیز از ظاهر ماده علی الخصوص عبارت اشخاص زیر نمی توانند استفاده نموده حال سوال این است که چنانچه با تشکیل جلسه مجمع عمومی عادي بازرسی انتخاب گردد که فاقد شرایط مقرر قانونی باشد آیا ضمانت اجراي تخلف از مقررات این ماده بطلان صورت جلسه مجمع عمومی انتخاب بازرس می باشد یا خیر؟ چنانچه با حضور بازرس فاقد شرایط مقرر ماده مذکور جلسه مجمع عمومی تشکیل شود و تصمیماتی از قبیل تصویب تراز هاي مالی یا افزایش سرمایه اتخاذگردد آیا مصوبات مذکور باطل می باشد یا خیر؟

پاسخ:

اولاً، مقنن در ماده147لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347، شرایطی را براي سمت بازرس شرکت معین کرده است که مجمع عمومی عادي باید در انتخاب بازرس یا بازرسان شرایط مذکور را رعایت کند. در فرض سؤال که بازرس منتخب مجمع عمومی عادي فاقد شرایط قانونی است، با توجه به ملاك تبصره ماده111و ملاك ماده153لایحه قانونی یادشده، به تقاضاي هر ذي نفع، یازرس یا بازرسان مزبور توسط دادگاه صلاحیتدار قابل عزل هستند؛ بنابراین، موجبی براي ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادي در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان وجود ندارد.

ثانیاً، برابر ماده152لایحه قانونی یادشده در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده147این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. بنابراین، ذي نفع میتواند وفق ماده270لایحه قانونی یادشده، بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کند؛ اما حکم فوق با توجه به انحصاري بودن موارد بطلان در ماده152لایحه قانونی یادشده، به دیگر مصوبات مجامع عمومی از جمله افزایش سرمایه تسري ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

امتیاز post

همین حالا تماس بگیرید

سخن آرا با بهترین وکلای متخصص در این حوزه آماده ارائه مشاوره به شما عزیزان می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر مطالب حقوقی

سلام چطور میتونم کمکتون کنم ؟