اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری:

حسب افزونی زیاده خواهی های بعضی از افراد جامعه در مباحثی همچون اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری از دغدغه های جامعه سالم گردیده است. متاسفانه این اندک زیاده خواهان معدود افراد حقیقی و حقوقی را آبستن نیات و افعال پلید خود نموده اند و متعاقب آن اکثریت جامعه سالن به مخاطره افتاده اند. حال انتظار به بخش عظیم جامعه جلوگیری از اختلال در نظام مالی و اداری جامعه است. این بنیاد به نوبه خود به منظور پیشگیری و فرهنگ سازی در جامعه درصدد است با همکاری اصحاب حقوقی از مخاطبان فاقد سوء نیت برابر دانش حقوقی و قوانین مدونه دفاع موثر به عمل آورده و النهایه از اعمال مجازات های متصوره تا حد امکان جلوگیری بعمل آور

زیرمیزی
‫0/5 ‫(0 نظر)