جرایم نیروهای مسلح

با توجه به موقعیت حساس نیروهای مسلح و وظایف و اختیارات خطیری که این نیروها از آن بهره مند هستند ، قانونگذار ضمن تعیین مجازات ، به علت نیاز مبرم به تسریع در رسیدگی به این گونه جرایم و دفاع به موقع و موثر از حیات نظامی کشور و حفظ اسرار نظامی ، محاکم اختصاصی را برای رسیدگی به این گونه جرایم در نظر گرفت . شناخت مبانی حاکم بر مجازات و همچنین مبانی مجازات تکمیلی و تبعی ، از جمله ابزاری است که می تواند بر روند رسیدگی به این نوع جرایم و نتیجه حاصل از آن ، تاثیرگذار باشد ‌. در عین حال ، تخصصی بودن این گونه جرایم ، حضور و نقش افراد دارای تخصص و سابقه لازم در این حوزه را انکار ناپذیر می نماید . این بنیاد ضمن اتخاذ تدابیر و پیش بینی های لازم در این زمینه ، سعی کرده با اراده ی راسخ در این حوزه نیز گام برداشته و از تمام توان خود با بهره گیری از متخصصین و صاحب نظران ، به مخاطبین خود ، ارائه طریق نماید .

ستاد کل
‫0/5 ‫(0 نظر)