بنیاد حقوقی سخن آرا

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب

شعبه کرج: فلکه اول گوهردشت

مواردی که در این مطلب می‌خوانید

مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1400

ارتباط مستقیم با مشاور و وکیل متخصص

نگران نباشید، موسسه حقوقی سخن آرا در کنار شماست
مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1400

مصوبه آیین نامه تدوین و اجرای برش های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

شماره۱۶۶۷-۱۴۰۰/۱/۱۴

ماده۱ـ تعاریف الف ـ نقشه: نقشه مهندسی فرهنگی کشور ب ـ اقدامات ملی: اقدامات ملی نقشه پ ـ برنامه: مجموعه ای از خروجی هاست که برای تحقق سیاست ها و اقدامات اجرایی برگرفته از شرح وظایف مصوب دستگاه های اجرایی و با وظایف محوله در اسناد فرادستی تبیین می شود. ت ـ فعالیت: یک سلسله اقدامات مشخصی که برای تولید کالا یا ارائه خدمت در جهت نیل به هدف معین که در چارچوب برنامه انجام می شود. ث ـ برش استانی نقشه: برنامه عملیاتی نقشه در سطح استان است که طبق ساختار و فرایند مذکور در این آیین نامه از ترجمه و تفسیر «اقدامات ملی قابل پیگیری و اجرای نقشه در استان» به برنامه و فعالیت ها، با توجه به اسناد، اقتضائات، ظرفیت ها و مسائل استان ، تهیه و اجرا می شود. ج ـ شورای عالی: شورای عالی انقلاب فرهنگی چ ـ ستاد: ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ح ـ کمیتة تلفیق: کمیته تلفیق در حوزه فرهنگ که با هدف «تقسیم کار ملی و ایجاد هماهنگی برای اجرای نقشه و پیش بینی ساز و کارهای لازم برای تحقق آن در قالب برنامه های پنج ساله و قوانین بودجه سالانه کشور» در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱ با تصویب ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور تأسیس شد. خ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی د ـ شورای فرهنگ عمومی: شورای فرهنگ عمومی کشور ذ ـ شورای فرهنگ: شورای فرهنگ عمومی استان که ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی در استان (ستاد استان) است. ر ـ شورای برنامه ریزی: شورای برنامه ریزی و توسعه استان ز ـ کارگروه: کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده شورای برنامه ریزی و توسعه استان ماده۲ـ اصول الف ـ برش استانی نقشه، امتداد نقشه و اسناد مصوب آن در استان است که در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سند چشم انداز، اسناد و سیاست های فرادستی و برنامه آمایش استان قرار دارد و تمام یا بخشی از برنامه عملیاتی آن دسته از برنامه ‎ های توسعه ای است که پس از تصویب این آیین نامه تهیه می شوند. ب ـ برش استانی نقشه در تدوین و اجرا به اصول مسئله محوری، انسجام نظری، مشارکت جویی و عمل گرایی متعهد است. ماده۳ـ ارکان ۱. شورای عالی؛ ۲. ستاد؛ ۳. دبیرخانه؛ ۴. شورای فرهنگ عمومی؛ ۵. شورای فرهنگ؛ ۶. شورای برنامه ریزی. ماده۴ـ اجزاء برش استانی نقشه مشتمل بر شش بخش است: الف ـ چارچوب ارزشی (مبانی، ارزشها و اصول)؛ ب ـ مسائل اولویت دار استان؛ پ ـ اقدامات ملی اولویت دار؛ ت ـ اهداف (مشخص، قابل اندازه گیری، تحقق پذیر، منطقی و زمان مند)؛ ث ـ اقدامات استانی اولویت دار؛ ج ـ فهرست برنامه و فعالیت های متناسب با اقدامات استانی. ماده ۵ ـ مقدمات تدوین الف ـ مسئولیت تدوین برش استانی نقشه برعهده شورای برنامه ریزی است، که از طریق واگذاری امر تدوین به کارگروه صورت می گیرد. ب ـ کارگروه موظف است با مشارکت شورای فرهنگ، اقدامات ملی اولویت دار، اهداف و اقدامات استانی اولویت دار را با اجماع نظر، تعیین نماید. تبصره: کار گروه می تواند بر حسب نیاز و برای انجام کارهای مطالعاتی و کارشناسی با تأیید شورای برنامه ریزی، از ظرفیت نخبگان و فعالان فرهنگی، مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی استفاده کند. پ ـ دبیرخانه موظف است با تهیه دستورالعمل و راهنمای عملی تدوین، تمهید برگزاری دوره های آموزشی، تشکیل جلسات هماهنگی و مدیریت دانش، بسیج ظرفیتها و استفاده از گروه­های مردمی، توان تدوین برش های استانی نقشه را ایجاد و تقویت کند. تبصره: دبیرخانه می تواند با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه های آموزشی را برای توانمندسازی فرهنگی مدیران استان طراحی و اجرا کند. ماده۶ ـ فرایند تدوین الف ـ تدوین و ابلاغ چارچوب ارزشی: دبیرخانه موظف است با مشارکت نخبگان متن چارچوب ارزشی برش­های استانی نقشه را بر مبنای مفاد نقشه و سایر اسناد بالادستی به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تدوین و به همراه جدول زمانبندی تدوین برش استانی، به شورای فرهنگ و شورای برنامه ریزی، ابلاغ کند. ب ـ تعیین مسائل اولویت دار استان: شورای فرهنگ موظف است مبتنی بر شاخص های مستخرج از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سند چشم انداز، اسناد و سیاست های فرادستی و سند آمایش استان، ضمن احصاء مسائل فرهنگی استان، مسائل اولویت دار استان را تعیین کند. پ ـ تعیین اقدامات ملی اولویت دار، اهداف و اقدامات استانی اولویت دار: کارگروه موظف است با توجه به مسائل اولویت دار، ظرفیت دستگاه های اجرایی و گروه های مردمی استان، حداکثر طی مدت دو ماه نسبت به تعیین اقدامات ملی اولویت دار، اهداف و اقدامات استانی اولویت دار اقدام نماید. ت ـ تطبیق اقدامات استانی با فهرست برنامه و فعالیت ها و تهیه پیش نویس برش استانی نقشه: کارگروه موظف است با مشارکت دستگاه های اجرایی ذیربط، حداکثر ظرف مدت دو ماه از اجرای بند (پ) این ماده، اقدامات استانی را با فهرست برنامه و فعالیت هر یک از دستگاه های مرتبط تطبیق داده و نسبت به تهیه پیش نویس برش استانی اقدام کند. ث ـ کارگروه موظف است پیش نویس برش استانی نقشه را برای تصویب به شورای برنامه ریزی ارسال کند. ماده۷ـ تصویب الف ـ شورای برنامه ریزی موظف است، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی و تصویب پیش نویس برشی استانی اقدام کند. تبصره: در موارد اختلاف نظر بین شورای برنامه ریزی و شورای فرهنگ، نظر شورای فرهنگ عمومی تعیین کننده است. ب ـ شورای برنامه ریزی موظف است، الزامات قانونی مورد نیار برای اجرای برش استانی را از طریق مراجع ذیربط (کمیته تلفیق و ستاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه کشور) پیگیری و تأمین نماید. ماده۸ ـ اجرا الف ـ مسئولیت اجرای برش استانی نقشه بر عهده دستگاه های اجرایی ذی ربط با استفاده حداکثری از ظرفیت گروه های فعال مردمی است. ب ـ شورای برنامه ریزی برش استانی نقشه را برای اجرا و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ می کند. تبصره: دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند بر اساس اقدامات استانی و فهرست برنامه و فعالیت ها، نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اقدام کنند. ماده۹ـ نظارت و ارزیابی الف ـ نظارت بر روند تدوین و اجرای برش های استانی نقشه و ارزیابی نتایج آثار آنها بر عهده شورای فرهنگ است. این شورا موظف است گزارش های مربوطه را تهیه و برای نظارت عالیه به شورای فرهنگ عمومی و گزارش نهایی توسط شورای فرهنگ عمومی به دبیرخانه ارسال شود. تبصره: شاخص های تحقق اهداف برش های استانی توسط دبیرخانه با همکاری شورای فرهنگ عمومی طراحی می شود. ب ـ کار گروه موظف است گزارش عملکرد اجرای برش استانی نقشه را بر اساس شاخص های مذکور، به صورت فصلی و سالانه، تهیه و به شورای فرهنگ و دبیرخانه ارسال کند. پ ـ دبیرخانه موظف است گزارش عملکرد سالانه مجموعه استان ها را به کمیتة تلفیق و ستاد ارائه دهد. ت ـ ستاد موظف است بر اساس نتایج حاصل از گزارش ها و ارزیابی ها، تصمیمات لازم در مورد اصلاحات و تغییرات مورد نیاز را اتخاذ و نتیجه را به شورای عالی گزارش کند. ماده۱۰ـ هماهنگی بین برش های استانی نقشه الف ـ مسئولیت ایجاد هماهنگی بین برش های استانی نقشه بر عهده شورای فرهنگ عمومی است. این شورا موظف است گزارش های مربوطه را تهیه و به دبیرخانه ارسال کند. ب ـ شورای فرهنگ موظف است بر اساس دستورالعمل دبیرخانه، به طور مستمر اطلاعات مربوط به دستور جلسات و تصمیمات مربوط به فرایندهای تدوین و اجرای برش استانی نقشه را منتشر کند. ماده۱۱ـ افق زمانی افق زمانی برش های استانی نقشه متناسب با قوانین برنامه های پنجساله توسعه و بودجه سالانه کشور است. معاون اول رئیس‎جمهور و رئیس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ـ اسحاق جهانگیری

امتیاز post

همین حالا تماس بگیرید

سخن آرا با بهترین وکلای متخصص در این حوزه آماده ارائه مشاوره به شما عزیزان می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر مطالب حقوقی

سلام چطور میتونم کمکتون کنم ؟